Fur

by Puppet Nerd
Lavender - Puppet Fur
Yellow - Puppet Fur
Lime Green - Puppet Fur
Turquoise - Puppet Fur
Shaggy Caramel - Puppet Fur
Chocolate Brown - Puppet Fur
Royal Blue - Puppet Fur
Red - Puppet Fur
Light Brown - Puppet Fur
Grey Frost - Puppet Fur
Pink - Puppet Fur
Purple - Puppet Fur
Fuchsia - Puppet Fur
Olive Green - Puppet Fur
Black - Puppet Fur
Gray - Puppet Fur
Baby Blue - Puppet Fur
Pastel Patch - Puppet Fur
Neon Rainbow - Puppet Fur
White - Puppet Fur